Chung với niềm vui của các gia đình có con em tốt nghiệp năm nay, GXCTTĐVN đã tổ chức một Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho các sinh viên và học sinh ra trường vào Chúa Nhật, ngày 5, tháng 6, năm 2016.
Xem hình ảnh