THUYỀN CÔI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Lênh đênh một mảnh thuyền côi!
Bơ vơ lạc lõng trên con đường trần!
Bao giờ ghé bến bình an?
Thuyền côi đỗ bến, vui an trong Ngài!
(NTT)