BẮT MỒI
Ảnh của Lê Trị
Chúa ban tôm cá đầy hồ
Cần cù chăm chỉ tha hồ ấm no.
(bt)