LONG LANH HẠT NẮNG
Ảnh của Đặng Đức Cương
Ai gieo hạt nắng ao nhà
Long lanh óng ánh tựa là kim cương.
(bt)