GIẬN HỜN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Không giận hờn sao ngoảnh mặt quay lưng
Trốn chạy nhau giữa một ngày hạ trắng
Cho hồn thơ vật vờ câu thinh lặng
Giấy bút sầu nghiên mực cũng băn khoăn..
(Trích thơ của Đỗ Mỹ Loant)