ĐƯỜNG NÚI CHEO LEO

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Dù cho đường núi cheo leo

Bên tôi có Chúa chẳng lo sợ gì.

(nđc)