HỪNG ĐÔNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Bình minh e ấp giấc đông
Tận miền xa đó mây hồng còn mơ.
(Trích thơ của Dã Tràng Cát)