CHIÊM NIỆM Ý THU

Ảnh của Lê Trị

Tránh nơi thị tứ ồn ào

Tìm về tĩnh lặng dạt dào ý thu.

(bt)