NẮNG CHỚM THU
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Nắng soi trên lá ươm vàng
Ngẫm ra thu đã nhẹ nhàng về đây…
(tn)