77. Nếu chúng ta mỗi giờ mỗi khắc nhớ đến Thiên Chúa , thì ở trên thế gian này đã hưởng được phúc thiên đàng, bởi vì phúc thiên đàng là luôn luôn nhìn thấy Thiên Chúa.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info