79. Làm việc bên ngoài quá độ có thể làm xơ cứng con người.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info