80. Không những trong việc ăn, uống mặc, mà ngay cả trong tất cả công việc, thì cũng nên thích những chuyện bình thường.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info