81. Nếu bạn trung tín trong việc nhỏ và hết lòng vui vẻ trung thành với Thiên Chúa, thì trong việc lớn Thiên Chúa nhất định sẽ giúp đỡ bạn.

(Thánh Teresa of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info