92. Tất cả mọi việc đều do Đức Chúa Giê-su làm chủ, cho nên trong tất cả mọi việc, chỉ nên nhìn thấy một mình Đức Chúa Giê-su mà thôi.

(Thánh Teresa of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info