Ngước mắt mà xem những cánh đào
Vui tươi cành lá cũng lao xao
Trước mắt con đường đầy hoa lá
Có thấy chim muông cũng vẫy chào.

Ngước mắt mây trời vẫn mãi xanh
Màu xanh Lộ Đức giãi ơn lành
Mẹ dẫn con đi trên khắp nẻo
Mai mốt học hành cất bước nhanh.

Ngước mắt mà xem phước Chúa Trởi
Đồng xanh suối mát phước cao vời (1),
Dìu bước con đi ơn phước lạ
Chắp tay cảm tạ mãi không ngơi.

Có thấy quanh đây những tấm lòng :
Nào cha nào mẹ vẫn trông mong
Cùng cô cùng bác luôn cầu nguyện
Cháu là thiên thần rất trinh trong.

Lê Đình Thông
(1) Tv 230