Melbourne, Thánh lễ đồng tế của Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu, đã được cử hành lúc 6 giờ 15 phút tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm chiều 6/5/2019, với sự hiện diện của quý Cha trong Tuyên Úy Đoàn từ các Tiểu Bang Nam Úc, Queensland, Sydney và Melbourne về dự họp.

Thánh lễ đồng tế của Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu


Hình cập nhật hằng ngày

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Trần Ngọc Tân quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm kiêm Tuyên Úy trưởng tuyên úy đoàn chủ tế: Quý Cha Nguyễn Minh Nguyên (Brisbane,) Bùi Sơn Lâm, Trần Văn Trợ, Nguyễn Văn Mạnh (Sydney) Đức Ông Nguyễn Minh Tâm (Nam Úc) Vũ Ngọc Tuyển, Nguyễn Hữu Quảng Melbourne đồng tế.

Trong Thánh lễ, Linh mục chủ tế đã cầu nguyện cho Quý Cha tuyên úy trong các cộng đoàn đã qua đời được về bên Chúa, và quý cha cựu quản nhiệm các cộng đoàn đã chuyển nơi phục vụ luôn được Chúa ban cho hồn an xác mạnh. Cũng xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho cuộc họp mang lại nhiều hiệu quả đức tin, để quý cha dẫn dắt đoàn chiên theo đúng ý của Chúa.

Được biết, Tuyên Úy Đoàn Úc Châu mỗi năm họp một lần, và mỗi lần tại một tiểu bang. Năm nay họp tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne.