33. Vì để đạt được phương pháp tu sửa hoàn thiện, thì phương pháp tóm tắt nhất, dễ dàng nhất, đó là luôn nghĩ đến sự giáng lâm của Chúa. (Thánh Basilius Magnus)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info