6. Có đức mà không khiêm tốn thì không thành.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info