18. Hành vi thánh thiện là cách có thể làm cho tâm hồn bình an, lương tâm khiết tịnh là cách có thể làm cho tâm hồn cậy trông vào Thiên Chúa.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info