47. THÁI THÚ ĐÁNH NHẦM

Lúc Hứa Giới Ngôn làm thái thú ở Lang Da, một hôm, có người báo cáo: “Tù nhân thắt cổ chết trong tù”. Thái thú nổi giận lập tức triệu tên quan coi ngục năm ngoái sửa chữa nhà lao đến đánh cho một trận.

Tên quan coi ngục một mực kêu oan, nói:

- “Tiểu nhân nắm chức sửa chữa nhà tù, nếu nhà tù chưa sửa tốt thì đương nhiên nhận hình phạt đánh bằng trượng, nhưng nếu như hôm nay tù phạm treo cổ chết trong tù đối với tôi thì có quan hệ gì chứ?”

Hứa Giới Ngôn giống như lửa đổ thêm dầu, giận dữ chửi:

- “Súc sinh, mày đã làm thư lại rồi lại còn làm cai ngục mà tội phạm treo cổ chết trong tù, không đánh mày thì đánh ai hử?”

Cai ngục chợt hiểu, té ra là tên thái thú “cao minh” này đem “coi ngục” là một chức danh giải thích thành hai chữ “thư lại” và “cai ngục” để hại mình, lại còn bị đánh một trận nữa chứ.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 47:

Đổ lỗi cho người khác thường là những người có địa vị chức tước trong xã hội, khi thành công thì họ hớn hở vui mừng cười toe toét kể công kể trạng, nhưng khi thất bại thì hết chửi người này ngu, người kia làm ăn tắc trách, chứ không bao giờ nhận lỗi về mình, đó là những con người chỉ biết đến người khác khi thành công và quên mất người khác khi thất bại.

Ki-tô hữu là người thấm nhuần tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su, cho nên họ không đổ lỗi cho ai khi làm sai, nhưng trái lại họ sẽ thành thật nhận lỗi về mình, vì họ biết rằng thành thật thú nhận tội mình hôm nay, thì ngay sau sẽ không phải xấu hổ khi tội của mình bị phơi bày ra trước mặt thiên hạ.

Tên thái thú tự cho mình là người cao minh đã đánh người vô tội chỉ vì thích đổ lỗi cho người khác, người Ki-tô hữu không đem Lời Chúa giải thích theo ý mình, rồi đổ lỗi cho người khác để che giấu tội của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info