Nhạc Cảnh Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu 20160325

Do Ca Đoàn Gioan Phaolô II trình diễn

https://www.youtube.com/watch?v=x43Nqk4HytE&feature=youtu.be